Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Legislativa

  • 28.04.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

  • 23.04.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

  • 21.04.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu vypořádání připomínek k vládnímu návrhu stavebního zákona a návrhu tzv. „změnového zákona“

  • 20.04.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů

  • 15.04.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu

  • 15.04.2020

Stanovisko KZPS ČR k Dlouhodobé strategii renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých

  • 14.04.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

  • 09.04.2020

Stanovisko KZPS ČR k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jiřího Valenty a Marie Pěnčíkové na vydání zákona o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu České republiky (sněmovní tisk č. 792)