Logo
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky

Zveme Vás

  • 27.01.2020

Pozvánka na QuBit 2020 - 22. - 23. dubna 2020

Materiály ke stažení

Nebyly nalezeny žádné zprávy.

Partneři

Informace k zavedení e-neschopenky od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli.
 
Zásadně se tak zjednoduší tok informací, protože eNeschopenka propojí povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.
INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE
Nová legislativa zavádí od 1. ledna 2020 povinnou elektronizaci rozhodování o dočasných pracovních neschopnostech, tedy tzv. eNeschopenku. Ta nahradí dosavadní „neschopenku“ papírovou. eNeschopenka zásadně zjednoduší tok informací, protože propojí povinně elektronicky hned tři subjekty – lékaře, zaměstnavatele a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 
CO SE OD 1. LEDNA 2020 PRO ZAMĚSTNAVATELE ZMĚNÍ:
• již nebude muset od zaměstnance přijímat a dále předávat okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné díly neschopenky potřebné k výplatě nemocenského;
• pro zaměstnavatele se již nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti;
• informace o vzniku, trvání a ukončení pracovních neschopností svých zaměstnanců bude zaměstnavatel získávat elektronickou cestou od ČSSZ a bude k tomu mít k dispozici několik způsobů:
1. může být informován o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců prostřednictvím notifikací zasílaných např. do datové schránky anebo na určený e-mail, pokud o ně požádá;
2. může využít služby ePortálu ČSSZ, která mu zobrazí detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti jednotlivého zaměstnance i souhrnný přehled všech zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců;
3. může využít služby „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti“ prostřednictvím kanálu APEP (VREP), používaného v současnosti pro příjem elektronických podání od zaměstnavatelů. Služba umožní průběžně automatizovaně stahovat do mzdového/personálního softwaru informace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců. Obdobně bude možné tyto informace stahovat i prostřednictvím systému datových schránek;
• uvedené možnosti (služby) bude mít zaměstnavatel k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ (k využívání služeb ePortálu ČSSZ může rovněž zaměstnavatel pověřit svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu);
• v případě, že pracovní neschopnost zaměstnance bude delší než 14 dnů, zasílá zaměstnavatel příslušné OSSZ výhradně elektronicky formulář „Příloha k žádosti o dávku“;
• v této příloze uvede kromě podkladů pro výpočet nemocenské dávky nově také informaci, jakým způsobem je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské);
• po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zasílá zaměstnavatel OSSZ nově hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.
 
A CO PRO ZAMĚSTNAVATELE ZŮSTANE STEJNÉ:
• zaměstnanec musí stejně jako doposud o své pracovní neschopnosti zaměstnavatele neprodleně informovat (telefonicky, e-mailem, SMS atd.);
• neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou dokončeny „postaru“, zaměstnavatel tedy po doručení „papírové“ neschopenky pojištěncem tuto předá příslušné OSSZ;
• postupy u ostatních dávek nemocenského pojištění nejsou zavedením eNeschopenky dotčeny, zaměstnavateli tedy budou i nadále předkládány papírové tiskopisy, které bude s Přílohou k žádosti o dávku předávat OSSZ. V těchto případech zatím neplatí povinnost elektronické komunikace.
 
Více informací k eNeschopence: www.cssz.cz/eneschopenka. Konkrétní informace k nároku, výši a výplatě nemocenského sdělí příslušná OSSZ (kontakty na jednotlivá pracoviště zde: http://www.cssz.cz/cz/kontakty) nebo odborníci call centra nemocenského pojištění na bezplatné informační telefonní lince 800 050 248.
 
Přílohy:
  • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení